ÜLDSÄTTED


1. Käesolev privaatsuseeskiri (edaspidi "poliitika") reguleerib Komoda UAB, mis asub Mainų tn. 6-13, Klaipėda, ettevõtte koodiga 302411633 (edaspidi "andmetöötleja"), isikuandmete töötlemise põhimõtted ja kord ning vastutava töötleja kontrollitava veebisaidi kasutustingimused, https://komoda.lt/ ("Veebisait").

2. Andmesubjekt käesoleva poliitika tähenduses on iga füüsiline isik, kelle isikuandmeid töötleb vastutav töötleja.

3. Vastutav töötleja tagab, et käesoleva poliitika vastuvõtmisel ja rakendamisel püüab ta rakendada järgmisi isikuandmete töötlemisega seotud põhimõtteid:
  3.1. Eesmärk on töödelda isikuandmeid andmesubjekti suhtes seaduslikul, õiglasel ja läbipaistval viisil (seaduslikkuse, õigluse ja läbipaistvuse põhimõte);
  3.2. Eesmärk on, et isikuandmeid kogutaks kindlaksmääratud, selgesõnalistel ja seaduslikel eesmärkidel ning neid ei töödeldaks edasi nende eesmärkidega vastuolus oleval viisil; isikuandmete edasist töötlemist üldsuse huvides arhiveerimise eesmärgil, teaduslikuks või ajalooliseks uurimiseks või statistilistel eesmärkidel ei loeta algse eesmärgiga kokkusobimatuks (eesmärgi piiramise põhimõte);
  3.3. Eesmärk on, et isikuandmed peaksid olema piisavad, asjakohased ega tohi olla ülemäärased eesmärgiga, milleks neid töödeldakse (andmete minimeerimise põhimõte);
  3.4. Samuti tehakse jõupingutusi, et tagada isikuandmete täpsus ja vajaduse korral ajakohastamine mõistliku aja jooksul pärast muudatuse toimumist; eesmärk on võtta kõik mõistlikud sammud tagamaks, et ebatäpsed isikuandmed kustutatakse või parandatakse mõistliku aja jooksul (täpsuse põhimõte), võttes arvesse nende töötlemise eesmärke;
  3.5. Eesmärk on säilitada isikuandmeid kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult nii kaua, kui on vaja isikuandmete töötlemise eesmärkidel; isikuandmeid võib säilitada pikema aja jooksul tingimusel, et isikuandmete töötlemine toimub üksnes üldistes huvides arhiivinduse eesmärkidel, teaduslikuks või ajalooliseks uurimiseks või statistilistel eesmärkidel, arvestades asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, mis on vajalikud andmesubjekti õiguste ja vabaduste kaitsmiseks (
  3.6. Eesmärk on see, et isikuandmeid, võttes arvesse vastutava töötleja poolt töödeldavate isikuandmete üldist laadi, töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitse loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhuslik kaotus, hävimine või kahjustus (terviklikkus ja konfidentsiaalsus);
  3.7. Vastutav töötleja vastutab ülaltoodud põhimõtete järgimise eest ja peab suutma tõendada nende järgimist (vastutuse põhimõte).

4. See poliitika põhineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusel (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46 / EÜ (BDAR). kaitseseadus (edaspidi - LLPPD) ning muud Euroopa Liidu ja Leedu Vabariigi õigusaktid. Poliitikas kasutatud mõisteid mõistetakse nii, nagu need on määratletud BDAR-is ja LLMI-s.

Kui te ei soovi enam oma isikuandmete kasutamist otseturunduse eesmärkidel, andke meile sellest teada e-posti aadressil: info@komoda.lt
või telefon: +370 651 00101